Algemene voorwaarden Joy of Yoga

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt gesproken over o.a. abonnementen en cursisten. Deze woorden worden gebruikt als synoniem voor o.a. gebruiksrecht en medegebruikers. Waar in dit reglement gesproken wordt over Joy of Yoga wordt specifiek bedoeld Joy of Yoga, Oude Liesselseweg 16, 5751 WP Deurne, ingeschreven bij de K.V.K. te Eindhoven onder nr.17263510.

Artikel 2.Toepasselijkheid

Alle cursisten ontvangen een exemplaar van deze voorwaarden bij inschrijving. Cursisten van Joy of Yoga verklaren door ondertekening van het inschrijffomulier de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. Joy of Yoga is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/ of aan te vullen binnen alle redelijkheid. 

Artikel 3. Het abonnement 

Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en geeft toegang tot de reguliere yogalessen. Het abonnement wordt afgesloten voor een minimale periode van 3 aaneengesloten kalendermaanden en wordt daarna automatisch stillzwijgend omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

3 A. Opzegtermijn. 

De opzegtermijn is 1 kalendermaand. Opzegging is alleen geldig per mail. Bij een opzegging die bij Joy of Yoga binnenkomt tot en met de 7e van de maand stopt het abonnement aan het einde van die lopende maand. Bij een opzegging die op de 8e of later binnenkomt, wordt het abonnement een maand later stopgezet. Dit wordt te allen tijde, zonder uitzondering aangehouden. Indien de cursist niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft deze betalingsplichtig. Ook als hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van de lessen.

3 B .Betalingsvoorwaarden.

Abonnementsgelden worden voldaan in kalendermaandelijkse termijnen middels een automatische incassomachtiging, waarbij afschrijving vooraf plaatsvindt op de eerste van de maand. Een abonnement eindigt altijd na de laatste dag van de maand. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag te innen, dan heeft Joy of Yoga het recht om kosten in rekening te brengen. Indien Joy of Yoga een vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde cursist. 


3 C. Tarief en vakanties.

Het vaste maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddeld bedrag over het aantal weken per jaar waarin de studio daadwerkelijk geopend is. De 7 jaarlijks geplande vakantieweken waarin de studio dicht is, worden hierin dus niet meegerekend. Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie dit vaste maandelijkse bedrag blijft gehandhaafd. Joy of Yoga behoudt zich het recht voor om abonnementstarieven tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. De cursist wordt hierover minimaal 1 maand van te voren geïnformeerd.


3 D. Gemiste en vervallen lessen.

De cursist heeft in 1 wekelijkse les (of 2 bij een onbeperkt abonnement) een vaste plaats. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in deelname van de lessen. Er wordt geen financiële regeling getroffen voor lessen waaraan niet is deelgenomen. Tijdens nationale feestdagen is er geen les. Deze gemiste les mag de cursist inhalen op basis van beschikbaarheid en zonder reservering, mits deze feestdag niet in een vakantie valt wanneer de studio gesloten is. Bij einde abonnement vervallen alle eventuele resterende inhaallessen.


3 E. Verandering abonnement.

Verandering van abonnementssoort dient per mail te gebeuren voor de 25e van de maand. Bij omzetting van een onbeperkt abonnement naar een 1 x week abonnement vervallen alle niet gevolgde lessen.

3 F. Ziekte / blessure / zwangerschap.

Indien de cursist door een gezondheidskwestie tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen kan in overleg en ter beoordeling van Joy of Yoga het abonnement maximaal 2 kalendermaanden uitgesteld worden met behoud van de plaats in de les. Dit kan niet met terugwerkende kracht. De vooruitbetaalde maand is voor rekening van de cursist. Als de cursist wil opzeggen tijdens deze uitstelperiode dan is de normale opzegprocedure van kracht; de opzegtermijn gaat in ná de uitstelperiode.
Als de cursist het abonnement moet stoppen op advies van een arts/therapeut, ivm langdurige of blijvende ziekte/blessure of ivm zwangerschap dan wordt de normale opzegtermijn gehanteerd.

Artikel 4. Beëindiging van het abonnement vanuit Joy of Yoga

Joy of Yoga behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder resistutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat een cursist niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Joy of Yoga is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van het lid in en rondom het pand aan de Oude Liesselseweg 16 te Deurne. De cursist dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico's met zich meebrengt. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een andere activiteit bij Joy of Yoga kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. De cursist vrijwaart Joy of Yoga voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze. 

Contact

Joy of Yoga
Oude Liesselseweg 16
5751 WP Deurne - Nederland

06 - 29 59 37 11
Bellen: ma-vrij van 11.00 - 19.00 uur

Email:  

Onze yogastudio is 10 -12 minuten rijden vanaf:
Helmond Brouwhuis
Helmond Rijpelberg
Helmond Dierdonk

Joy of Yoga
Oude Liesselseweg 16
5751 WP Deurne - Nederland

Bellen: ma-vrij van 11.00 - 19.00 uur
Bel ons

Gelieve niet communiceren via whatsapp of sms.
Mail ons

Onze yogastudio is 10 -12 minuten rijden vanaf:
Helmond Brouwhuis
Helmond Rijpelberg
Helmond Dierdonk

© 2008 - 2019   Joy of Yoga - Alle rechten voorbehouden | Website: Van Dongen Design
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.